“Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz
jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža
podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”

Partneri:

Akcioni plan za Kanton Sarajevo

Po uzoru na radionice za Tuzlanski kanton, Posavsku županiju i Brčko distrikt, u organizaciji U.G. Vive Žene Tuzla u petak, 13. oktobra 2017. godine u hotelu Evropa u Sarajevu, održana je jednodnevna radionica izrade Akcionog plana Mreže za podršku žrtvama i svjedocima Kanton Sarajevo (KS). Cilj pomenute radionice je osiguravanja dugoročne održivosti Mreže, a time i efikasne i cjelovite podrške svjedocima i žrtvama, prilagođene njihovim potrebama i u skladu sa njihovim pravima.
Tokom radionce 14 predstavnika i predstavnica institucija i organizacija u Mreži uradili su analizu trenutnog stanja, definirali ključne izazove i fokuse djelovanja, te dogovorili smjernice za izradu jednogodišnjeg Akcionog plana sa konkretnim ciljevima, aktivnostima i zaduženjima za period novembar 2017. – novembar 2018. godine.

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G. Vive Žene i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije